انگلیسی برگه مرخصی Average rating: 4.49377975617246, based on 89 reviews from $30000.0000 to $30000.0000

برگه مرخصیخلاصه:

اصل برگه مرخصی دارای مهر و امضا قابل ترجمه رسمی با مهر مترجم است.

قیمت برای شما 30,000 تومان

اگر شرکت مربوطه دولتی باشد بدون مدارک پشتیبان قابل تایید دادگستری است.
اگر شرکت مربوطه خصوصی باشد دفترچه بیمه، روزنامه شرکت و درصورت ذکر سمت دانشنامه تحصیلی فرد مورد نظرجهت تایید دادگستری لازم است.
ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه