88773450

سایر خدمات

سایر خدمات

خدماتی که در دارالترجمه ونک ارائه می شود:

1-    اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه 
2-    اخذ مهر آموزش و پرورش کل استان تهران و در صورت نیاز آموزش و پرورش منطقه
3-    اخذ تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش
4-    اخذ مهر سازمان نظام پزشکی
5-    اخذ مهر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
6-    دریافت اصل روزنامه رسمی از اداره ثبت شرکت ها 
7-    اخذ مهر انستیتو پاستور برای کارت های واکسیناسیون
8-    اخذ تاییدیه وزارت علوم
9-    اخذ تاییدیه وزارت بهداشت 
10-  اخذ تاییدیه سفارت