اخبار

311/1396
معرفی اولین مترجم ایموجی‌ها در جهان

معرفی اولین مترجم ایموجی‌ها در جهان

311/1396
رقابت آمازون با گوگل برای ارائه خدمات ترجمه

رقابت آمازون با گوگل برای ارائه خدمات ترجمه